Mechanical Installations Blog

We’re Hiring – Swimming Pool Technician Vacancy

Η εταιρεία Z&X Mechanical Installations Ltd στη Πάφο ζητά άμεσα να εργοδοτήσει για θέση τεχνικού για πισίνες.

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε σχετικό τομέα.

Απαιτούνται γνώσεις και εμπειρία εγκατάστασης επένδυσης πισίνας, εγκαταστάσεις εξοπλισμού μηχανοστασίου καί γενική αντιμετώπηση σχετικών προβλημάτων.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@zandxgroup.com
Z&X Mechanical Installations Ltd in Paphos is now recruiting for the position of swimming pool maintenance technician.

Previous experience in a relevant sector is required. 

Knowledge and experience on fitting liners, installing plant room equipment and general troubleshooting is required.  

How to apply
Candidates should send their CV to info@zandxgroup.com

Read more
swimming pool

Top 4 Swimming pool shapes and styles

Once you have decided on the type of construction and chosen our professional builder, the next step is to implement the design. Take a look at these popular pool shapes to learn how they are best used. Then when you consult with your designer, you’ll have a better idea of which options can be accommodated.
1. Infinity Pools
swimming pool
Infinity pools are one of the most dramatic effects found in pool design. Made to outwit the viewer into believing that the pool flows over an edge into the neighboring vista, this type of swimming pool is actually a product of math and science: the water flows over the pool’s weir wall into a hidden trough where it’s recycled back into the pool. Homes that overlook spectacular scenery like the ocean, a river, mountains, or even nearby cityscapes are the best candidates to capture this design’s magic. However, a designer will also suggest an infinity pool for a property that is surrounded by natural lushness like wooded glens or palm tree groves.
2. Perimeter-Overflow Pools
swimming pool

Perimeter overflow pools are an optical illusion that uses water to imitate mirrors and flat deck surfaces. Water overflows on all sides into a trough in the deck, functioning like a 360-degree vanishing edge. When viewed from overhead or from afar, the pool appears to be a flat surface on the deck. It is only when the wind or some other movement ripples the surface that the effect disappears.

3. Classic Rectangle and Lap Pools

swimming pool

If your home is deluxe and traditional, then a classic rectangle is one of the best options as the pool’s straight lines will not overpower the property’s ageless elegance; in fact, those clean edges will reinforce the architecture’s magnificence, creating an even greater aura of elegance.

But don’t let your fantasy stop there. In fact, many designers choose to use this shape for non-traditional homes because it never goes out of style and will always coordinate perfectly with its surroundings. Rectangular pools can be adapted to a variety of locations, including modern, urban, and bucolic. When joined with an infinity edge or a perimeter overflow, this type of inground pool shape takes on even more character and allows the pool to truly become one with the setting.

Except to gracefully enhancing a home’s property, a rectangular pool can also be put to work. Many people enjoy using the pool for exercise and swimming laps. A lap pool is an excellent option for those who want more out of their pool than a place to dip their toes or float away the day. Built to accommodate a swimmer’s strokes and turns, a lap pool can be whatever length and width the user deems necessary. But don’t think that your pool must be utilitarian in looks—use your professional pool designer’s flair for the visual and keep the aesthetic around the pool in line with the rest of the property so the pool can also be the home’s showpiece.

By simply remodeling the design to create an “L” shape, the pool can be the best of both worlds: for those swimming laps, there is the straightaway, and for those wishing to play water volleyball or basketball, there is a separate wading area for fun and games.

4.Kidney-Shaped Pools

swimming pool

If you peeked over the fence of every home that has a swimming pool, you will notice that quite a few sport a kidney-shaped pool. The reason is simple: kidney-shaped pools’ soft, retro look is appropriate for a variety of architectural styles.

Many pool designers use this pool shape as a foundation from which to build more elaborate structures. No matter the building material, they will add accents like natural coping, glass tile, colorful plaster, or a textured finish to customize the project for your property.

Via swimming pools

Read more
CENTRAL HEATING

What are the best practical methods to heat my home?

Knowing how to suitably and effectively heat your home can make all the difference, particularly in terms of your energy bills, so we thought we’d give you a helping hand.
Join us as we talk about all things heating and discover what your best solution is!

1. What is the optimal heating system?
This is a subjective issue that actually depends on where you live and what kind of house you own, but popular systems include heat pumps, central heating (water radiators) or geothermal energy.
Heat pumps are perfect for areas that enjoy hot temperatures in summer as they can also cool your home, whereas central heating will just be switched off. Geothermal solutions are generally reserved for homes in areas that are hard to access with standard utilities.

2. Which radiators should I choose?
This really comes down to a style choice as all radiators are designed to emit maximum heat.
Tall, lean versions, such as the one shown here, are a modern trend that many people are enjoying. In period houses, traditional cast iron versions with intricate detailing are still a better choice.
Just make sure you don’t block them in or cover them as that will stop the heat from circulating.

3. Heat pump or boiler?
In terms of installation and material costs, boilers are less money in the short term, but will use more energy over their lifetime than a heat pump.
You need to weigh up the cost of overhauling your system; ease of payment and even aesthetic concerns before you make a decision as sometimes the cheaper option isn’t the best!

4. Are stoves and fires a good idea?
On their own, woodburners and fires are rarely enough to heat an entire home but they make fantastic supplementary heat sources for when your heating system needs a little boost.
Remember that stoves and fires also look fab! The only thing to be wary of is buying firewood, as that will add significant costs to your bills.

5. What should I consider when installing a new system?
Your heating system should be perfectly designed to keep heat in the winter and be cool in summer so, if you’re considering a brand new build, you should keep this in mind when selecting your insulation options.
The more you can prevent heat escaping, the better. From there, you can simply opt for the lowest ongoing cost system.

Via smarter house

Read more
plumbing

How Often Do You Need Plumbing Maintenance?

Although the pipes and drains of a plumbing system are designed for resistance, they still need tactical care to keep them from aging too rapidly and needing numerous repairs and replacements.
Why should you plan annual maintenance?
Plumbing maintenance includes more than checking to realize if your pipes have leaks or are suffering from corrosion. Maintenance also comprises the major appliances you use on a daily basis, which can undergo serious stress during a year. For instance, your water heater is part of ordinal plumbing maintenance, and water heaters must have yearly inspections to make sure they operate efficiently and correctly. You’ll need a new water heater long before you need new pipes, and maintenance technicians will be able to recognize when it’s time to retire your current water heater.
Another reason for having plumbing maintenance done annually is that the aftermath of failures in the water line or the sewer line can be huge. These are problems you want to avoid if at all possible, since they can cause damage to your home and the repair work is often extensive.
Tactical maintenance will catch minor problems with either the water line or the sewer line on your property before they become large problems.
What will our team check?
Our team will check your water heater, faucets, supply line, shut-off valves, toilets, drains, and appliances such as sump pumps. They will rummage for corrosion, leaks and occlusion at every point.
At the end of a maintenance visit, our team should provide you advice that will help you continue to keep your home secure from water and sewer damage.

Via homedepot

Read more
air conditioning

Air conditioning

Air conditioning is the process of removing heat from a confined space, cooling the air, and removing humidity.

This process can be used in domestic and commercial environments and is used to achieve a comfortable interior environment for humans. However, air conditioning is also used to cool/dehumidify rooms filled with heat-producing electronic devices, such as computer servers, power amplifiers, and even to display and store artwork.

Air conditioners often use a fan to distribute the conditioned air to an occupied space such as a building or a car to improve thermal comfort and indoor air quality. Electric refrigerant based AC units range from small units that can cool a small bedroom, which can be carried by a single adult, to massive units installed on the roof of office towers that can cool an entire building. The cooling is typically achieved through a refrigeration cycle, but sometimes evaporation or free cooling is used. Air conditioning systems can also be made based on desiccants (chemicals which remove moisture from the air) and subterranean pipes that can distribute the heated refrigerant to the ground for cooling.

In the most general sense, air conditioning can refer to any form of technology that modifies the condition of air (heating, cooling, dehumidification, cleaning, ventilation, or air movement). In common usage, though, “air conditioning” refers to systems which cool air. In construction, a complete system of heating, ventilation, and air conditioning is referred to as heating, ventilation, and air conditioning.

For more information, please read the full description of our Air Conditioning service. 

 

Read more
pafos 2017

Hani of Ibrahim – Pafos 2017 Development

Z&X Mechanical Installations Ltd is proudly present and participating in the development of Pafos 2017 Open workshop – Hani of Ibrahim. 

 


Hani of Ibrahim, the meeting place for merchants and artisans, sets the tone for this project, which is inspired by the fundamental value of hospitality.

With this project, the development of Pafos 2017 promotes a more active involvement for residents and city visitors to the Capital of Culture project, as the studios, galleries and, above all, the artists workshops, located around the historic area of Chania, in the central region and across Pafos, open their doors to the public.

In this regard, residents and guests of the city will have the opportunity to meet artists, interact with them, take part in creative workshops and come in a more fruitful contact with the mystery of artistic creation.

Via Cyprus Highlights

Read more
solar thermal

SOLAR THERMAL SYSTEM

Solar thermal systems use free heat from the sun to warm domestic hot water and can also supply your heating system. An ordinary boiler can be used to make the water hotter, or as a back-up to provide hot water when solar energy is unavailable. The system works by having solar panels called collectors usually fitted to the roof. These collect and convert the solar radiation into heat which is then transferred through pipes to a hot water cylinder. This system does not demand direct sunshine to operate so it will work all year round.
There are two types of panels, the flat plate panel and the vacuum tube panel. The flat plate panels are often preferred for looks over the tube collector. The vacuum tube panels consist of glass tubes in which the solar radiation is converted into heat. Mirrors behind the tubes concentrate the sun’s rays and the vacuum in the tubes allows almost no heat to escape. Because of this they are more efficient in the autumn, winter and spring than the flat plate panels.

Solar thermal can be used for heating systems (space heating). It is most effective for low temperature systems such as under floor heating. This can be achieved by installing more collectors on the roof and using a larger capacity thermal store instead of a normal solar hot water cylinder.
The biggest benefit of using solar thermal in conjunction with an underfloor heating system is the reduced energy bills. Once a solar thermal system is installed it has an extremely low running cost over its lifetime, so you can enjoy paying less for energy. This also means reducing your home’s carbon dioxide production and being able to rely less on utility providers.
Maintenance costs for solar water heating systems are generally very low. Most solar water heating systems come with a five-year or ten-year warranty and require little maintenance.

Via Science

Read more
paphos jobs

Θέση Εργασίας – Vacancy

Η εταιρεία Z&X Mechanical Installations Ltd στη Πάφο ζητά άμεσα να εργοδοτήσει για θέση γραφέα / βοηθό γραμματέα.

Απαιτούμενες ικανότητες και προϋποθέσεις:
– Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση εφαρμογών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προγραμμάτων MS Excel και ΜS Word.
– Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, ομαδικότητα.
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα.
– Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα στην επικοινωνία.
– Προθυμία να εργάζεται και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, όταν απαιτείται.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
– Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@zandxgroup.com


Z&X Mechanical Installations Ltd in Paphos is now recruiting for the position of administration / assistant secretary.

Skills and requirements:
– Excellent knowledge of computers and usage of MS Excel and MS Word.
– Ability to organise and plan tasks, as well as be a great team worker.
– Integrity, discretion, confidentiality.
– Good interpersonal relations and excellent communication skills.
– Willingness to work outside normal working hours when required.

How to apply:
– Candidates should send their CV to sales@zandxgroup.com


paphos jobs

Read more
heat pump

AIR SOURCE HEAT PUMP

One of the most common types of heat pumps is the air-source heat pump. An air source heat pump is a system which absorbs heat from the outside air transfers it to a water source and pumps it inside a building. This heat can then be used to heat radiators, underfloor heating systems, or warm air convectors and hot water supply in your home.
Heat from the air is absorbed at low temperature into a fluid. This fluid then goes through a compressor where its temperature is increased, and transfers its higher temperature heat to the heating and hot water circuits of the house. There are two main types of air source heat pump system;

An air-to-water system delivers heat via your wet central heating system. Heat pumps work much more efficiently at a lower temperature than a typical boiler system would. This makes them more appropriate for underfloor heating systems or larger radiators, which give out heat at lower temperatures over longer periods of time.
An air-to-air system produces warm air which is distributed by fans to heat your home. They are unlikely to provide you with hot water as well. For the warmer times of the year, particularly the summertime from June to August, air to air systems work like air conditioners to provide you with cold air.
Installing a typical system, costs around €8,500 to €13,000. Operating costs will vary depending on a several of factors including the size of your home, how well insulated it is and what room temperatures you are intending to achieved.

The payback period (the time required to depreciation the cost of the system in energy savings) depends on how efficiently your system works, the type of system you’re replacing, and how you’ll be using the heat generated from the pump.

Heat pump systems typically come with a warranty of two to three years. You can expect them to operate for 20 years or more, nevertheless they do demand programmed maintenance. A yearly check by you and a more detailed audit by a professional installer every three to five years should be adequate.

An air source heat pump system can assist to lower your carbon footprint as it utilizes a renewable, natural source of heat – air. The amount of CO2 you’ll save depends on the fuel you are replacing. For instance, it will be higher if you are replacing electric heating rather than natural gas.

A heat pump also requires a supplementary source of power, usually electricity, to power the pump, so an air source heat pump can’t be regarded entirely zero-carbon unless this is provided by a renewable source, such as solar power or a wind turbine.

Via Seai

Read more
solar-panels-1726540_960_720

| PS Solar Pump Systems for Pools | How they are used and what are their benefits!

LORENTZ PS Swimming Pool Pumps are high quality products designed for use in residential and commercial swimming pools and spas. In most pool applications all of the filtration needs can be met directly from solar panels meaning no electricity costs and significant benefits to the environment.

 

solar pumps

 

The LORENTZ pump uses a DC brushless motor for high efficiency and reliability, it is connected to a solar generator via a controller. The controller monitors the system, controls the pump speed and optimizes the amount of water pumped based on the power available.

Benefits

 • Zero energy costs provide a very fast return on investment
 • Longer life expectancy than standard AC motors
 • Quiet and efficient
 • Proven in service record
 • Speed controllable to match the pool size exactly
 • Smart modular design for simple and cost effective servicing and repair
 • Fast and simple installation, direct replacement for an existing pool pump

Features

 • Engineered in Germany
 • ECDRIVE DC brushless motors, designed for solar with over 90% efficiency
 • High quality non corrodible materials used throughout
 • Solar direct connect with AC connection options
 • MPPT technology to maximise power use from PV modules
 • Optional data logger

 

Z&X Mechanical Installations Ltd is a proud dealer and representative of LORENTZ  in Cyprus. For more information, please do not hesitate to contact us.

 

Via Lorentz

Read more
Show Buttons
Hide Buttons